בעת הזו כדי להשקיע ולפעול כמלווה במערכת נדרש חשבון בנק ישראלי, ומספר ת.ז. ישראלי. 
לא ניתן לבצע העברות מול חשבונות בחו"ל.