TARYA הינה קהילה המאגדת לווים בעלי יכולת החזר גבוהה ומלווים (משקיעים) המעוניינים להרוויח יותר על החיסכון שלהם וכן להשתתף במימון הלוואות חברתיות.


TARYA הינה מערכת אינטרנטית המבטלת את הצורך לקבל אשראי או להשקיע דרך מוסד בנקאי ובכך חוסכת עלויות ומאפשרת סביבה בה כל הצדדים מרוויחים ותורמים לקהילה. 


כל אדם שהינו בעל חשבון בנק ישראלי, עבר את גיל 18 ואינו חברה או כל תאגיד אחר רשאי להגיש בקשה להלוואה. במהלך תהליך בקשת ההלוואה יידרש הלווה למסור פרטים על זהותו וכן על יכולת ההחזר שלו. במידה והלווה עומד בקריטריונים, ההלוואה תוצג, ללא חשיפת זהותו, למימון המלווים.