ניכוי מס במקור – המס מנוכה מכל החזר נושא ריבית המתקבל בחשבונך.

  • על פי פקודת מס הכנסה, התקנות והחלטת מיסוי שטריא קיבלה מרשות המסים, וכיון שההלוואות הניתנות במערכת טריא אינן צמודות למדד, גובה המס שתשלם כמלווה פרטי יהיה 15% בלבד לעומת מס של 25% על הכנסות מריבית צמודה למדד.
  • ב-2017 קיבלה טריא החלטת מיסוי חדשה ייעודית עבורה שמאפשרת למלווים בטריא (כלומר לך) לנכות את המס במקור לכל החזר הלוואה אך מהנטו ולא מהברוטו. כלומר, לאחר הפחתת העמלה שהמלווה שילם. זהו צעד חשוב לקראת המשקיעים בטריא והבעת אמון בכלל כלפנו וכלפי ציבור המלווים שלנו. לפיכך המס (אדום באיור) מחושב מכל סכום ריבית נטו (ירוק באיור) שהתקבל בפועל מהלווה.
  • אם ברשותך אישור לפטור מניכוי מס במקור מריבית, יש להעביר את האישור לטריא ולא ינוכה מס במקור.


מידע נוסף ניתן לקרוא בקישור זה